ÅS: Moerveien 6E, 1430 ÅS
VESTBY: Vestheimveien 33, 1540 Vestby

Personvern

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Klinikk Sørnes.

Klinikk Sørnes driver kiropraktorklinikker i Vestby og Ås.

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, tar vi Klinikk Sørnes ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Det er viktig for oss at du som pasient vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken relasjon du har til Klinikk Sørnes. Å gi opplysninger til oss er helt frivillig, men vi er avhengig av opplysninger om deg dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

For å kunne tilby behandling til pasienter

I forbindelse med behandling av pasienter behandler følgende personopplysninger om pasienten: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, personnummer, forsikringsselskap, arbeidsgiver, stillingstype og informasjon om timebooking. Vi behandler også navn og telefonnummer til nærmeste pårørende og navn på pasientens fastlege.

Dersom pasienten er et barn, så innhentes også informasjon om navn på foresatte og nødvendige helseopplysninger knyttet til da barnet ble født. Slike helseopplysninger kan omfatte fødested (sykehus), svangerskapets varighet, hjelpemidler som ble brukt under fødselen, fødselsvekt, fødselslengde, allergier hos pasient eller pasientens mor, senere behandling av pasienten, antall fødsler mor har vært gjennom og eventuell informasjon som foresatte mener at er relevant.

I forbindelse med behandling av pasienter henter vi inn følgende personopplysninger om pasientens helse dersom det er behov: Hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske funn, røntgenhistorikk, eventuelle røntgenbilder, laboratoriefunn, forløp og behandling, funksjonsnivå, legemidler, hjelpetiltak, informasjon om familiære og sosiale forhold, hvorvidt behandlingen kan være relatert til yrkesskade, når eventuelt sykefravær startet og hvorvidt det er behov for å skjerme pasienten for medisinske opplysninger i samsvar med pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 5-1.

Dersom pasienten er et barn innhentes informasjon om fødested (sykehus), graviditetens varighet, hvilke hjelpemidler som ble brukt under fødselen, fødselsvekt og -lengde, senere behandling, allergier hos mor eller barn, antall fødsler hos mor og annen informasjon foresatte mener er relevant.

Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av en avtale med pasienten (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og fordi det er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester og sosiale tjenester (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3).

For å oppfylle vår rettslige forpliktelse til å føre journal

For å oppfylle vår rettslige forpliktelse til å føre journalI forbindelse med journalføring behandler vi personopplysninger om pasientens navn, personnummer, adresse og nødvendige helseopplysninger. Nødvendige helseopplysninger kan omfatte hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske funn, røntgenhistorikk, eventuelle røntgenbilder, laboratoriefunn, forløp og behandling, funksjonsnivå, legemidler, hjelpetiltak, informasjon om familiære og sosiale forhold, hvorvidt behandlingen kan være relatert til yrkesskade, når eventuelt sykefravær startet og hvorvidt det er behov for å skjerme pasienten for medisinske opplysninger i samsvar med pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 5-1.

Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og fordi det er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester og sosiale tjenester (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3). De rettslige forpliktelsene vi er underlagt følger av Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Pasient- og brukerrettighetsloven.

For statistiske formål

Dersom du samtykker til dette innhenter vi opplysninger om hvordan du fikk kjennskap til Klinikk Sørnes for statistiske formål.
For å besvare henvendelser
Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge dine henvendelser til oss. Dette skjer på grunnlag av en interesseavveining der behandling av personvernopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg med det du lurer på.

I forbindelse med andre forenlige formål

Vi kan også behandle personopplysninger til andre formål som er forenlige med de formålene som personopplysninger er blitt samlet inn for. Dette gjelder for eksempel oppbevaring for bokføringsformål, i forbindelse med eventuelle klager eller tvister, eller i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller transaksjoner vi kan bli involvert i.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om henvisning til spesialistbehandling, oversendelse av epikrise til fastlege, refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Databehandlere

Vi benytter oss av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten og personvern i alle ledd av behandlingen. Databehandlerne kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med avtalen og denne personvernerklæringen.

Hvor oppbevarer vi personopplysninger?

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi oppbevarer dine person- og helseopplysninger så lenge som det kreves av lov. I henhold til lov skal helseopplysninger oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis opplysningene deretter ikke skal bevares etter Arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. Pasientjournalloven § 25.

Se også Helsepersonelloven § 43, og Forskrift om pasientjournal.

Vi lagrer dine personopplysninger i den perioden som de er nødvendige for det formålet som personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personvernopplysningene som behandles for å oppfylle en avtale med deg som regel vil slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt. Personvernopplysninger som behandles på bakgrunn av ditt samtykke vil som regel slettes når du trekker samtykke tilbake med mindre det er nødvendig å fortsatt oppbevare opplysningene iht. lov eller avtale, som nevnt over.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du som pasient har rett til å kreve innsyn i personopplysninger om deg som Klinikk Sørnes behandler om deg. Du kan også kreve utlevering av egen pasientjournal. Det gjelder særregler for retting eller endring av pasientjournal i Helsepersonelloven §§ 42-44.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Disse rettighetene gjelder ikke ubegrenset, og du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger lenger ned.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, innen en måned.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.
Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter Personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan Datatilsynet kan kontaktes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.

Ved vesentlige endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på disse. Du vil alltid finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig på vår nettside.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer som gjelder personvernerlæringen, ber vi deg ta kontakt med oss på kiropraktor@sornes.no eller kontakte oss på telefon 4746 5005.